Dirk Zimling · Tunderup Strandvej 12 · Karleby · 4800 NykÝbing F. · Telefon: 54 44 00 95 · 2024